تبریک چهارشنبه سوری

تبریک چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری مبارک

آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش

و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می رویم

سرخی تو از من ، زردی من از تو

جشن باستانی چهارشنبه سوری مبارک

دیدگاهتان را بنویسید